Become an Affiliate

પ્રિય મિત્ર,


અત્યારે જે કોરોના મહામારીના સંકટ સમયમાં લોકોને દરેક બિઝનેસમાં નુકસાન થયું છે, તો તે બિઝનેસને ફરીથી ઊભા કરવા માટે મૂડીરોકાણ વગર Business Promotion કરવા, તેમજ બેરોજગાર થયેલા માણસોને પૈસા કમાવવા તથા જે લોકોના પગાર ઓછા થયા છે તે લોકોને પાર્ટટાઈમ કામ કરીને વધારે પૈસા કમાવવા, Affiliate Commission દ્વારા લોકોને આત્મનિર્ભર કરવા માટે, STAR IT TECHNOLOGY PVT. LTD. કંપનીએ BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મને Affiliate Marketing Program સાથે માર્કેટમાં Launch કર્યું છે. આ પ્લૅટફૉર્મ પર Free સમયમાં કામ કરીને પૈસા કમાઈ શકે છે તેમજ Affiliate Marketing Program ને આ પ્લૅટફૉર્મમાં સેટ કરવાનો બીજો ફાયદો એ પણ છે કે લોકો તેમની આજુબાજુમાં ચાલી રહેલા દરેક બિઝનેસને આ પ્લૅટફૉર્મ પર Proper રીતે verify કરીને બધો જ Data fill-up કરે અને જેથી એમને પણ તેમના બિઝનેસને Unlimited Keyword સાથે ગૂગલમાં Business Promotion કરી શકે. આ પ્રમાણે BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મ પર ઘણી બધી રીતે લોકોને Benifits આપવાના પ્રયત્નો કર્યા છે.

Affiliate Commission કેટલું મળશે તે પહેલા Affiliate Marketing Program શું છે તે સમજીએ...

જ્યારે તમે Affiliate Marketing Programના કોઈ પણ પ્લૅટફૉર્મમાં જોડાવો છો ત્યારે તમારે એક Referral Link Generate થાય છે જેને તમે Internet પર કોઈ પણ જગ્યાએ (જેમ કે, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkdIn, YouTube, Blogs, Quora Answer, Forum Submission etc.) પર Share કરી શકો છો, હવે તમે Share કરેલી Link પર કોઈપણ વ્યક્તિ Click કરે અને તે Product ખરીદ કરે તો તે Product જે કંપનીની છે તે કંપની Affiliate User ને Commission આપે છે, પરંતુ BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મ પર કોઈ જ વસ્તુનું વેચાણ કરવામાં આવતું નથી અને તમારા બિઝનેસથી તમને જે પણ Inquiry કે Order મળે છે તેમાં BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મ પર કોઈપણ પ્રકારનું Commission Generate થતું નથી કે લેવાતું પણ નથી, એટલે એક અલગ પ્રકારે Affiliate Commission Generate કરી લોકોને આપી શકે તે પ્રમાણે આ પ્લૅટફૉર્મ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિ 1 કલાકમાં લગભગ 2500 થી 25000 કે તેથી વધારે કમાઈ શકે છે., અને આ બધી Income, કોઈપણ મૂડીરોકાણ કર્યા વગર કમાણી કરી શકો છો.

Affiliate Marketing Programમાં આવક કરવા શું જરૂરી છે?

BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મના બધા જ ફાયદા લેવા માટે સૌપ્રથમ Registration કરો. Registration કરો ત્યારે તમારા email પર mail આવશે, જે Mail માંથી "Verify Now" બટન પર ક્લિક કરીને તમારા Account ને Verified કરો; જયારે તમે Verified કરશો, ત્યારે તમારા mail પર Login ID અને password નો mail આવશે, View More

Affiliate Marketing Program દ્વારા કમાણી કેવી રીતે કરી શકો?

1. Share Referral Link and earning Points
2. Member Activation Referral Commission
3. Package Activation Referral Commission
4. Level Team Withdrawal Commission

Register Now

Dear Friend,


In the current crisis of the Corona epidemic, ePeople have lost in every business, to do business promotion without investment to rebuild that business, to make money for the unemployed and to make more money for those who have lost their jobs by working part-time. To do this, STAR IT TECHNOLOGY PVT. LTD. has launched BusinessBajar.com platform with Affiliate Marketing Program. Another benefit of setting up an Affiliate Marketing Program on this platform is that people can fill-up all the data by verifying every business running around them on this platform and so that they can Also can promote their business in Google with Unlimited Keyword. This is how BusinessBajar.com has tried to give benefits to people in many ways on the platform.

Before we get the Affiliate Commission, let's understand what an Affiliate Marketing Program is ...?

When you join any Affiliate Marketing Program platform, you generate a Referral Link that you can share anywhere on the Internet (eg, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkdIn, YouTube, Blogs, Quora Answer, Forum) Submission etc.), now if anyone clicks on the link you shared and buys that product, the company that owns that product pays commission to the Affiliate User, but nothing is sold on the BusinessBajar.com platform and your Any Inquiry or Order you receive from a business does not generate or take any kind of commission on the BusinessBajar.com platform, so this platform is designed to generate Affiliate Commission in a different way and give it to the people. In which every person can earn about 2500 to 25000 or more in 1 hour, and all these incomes can be earned without any investment.

What is required to make money in Affiliate Marketing Program?

Register first to avail all the benefits of BusinessBajar.com platform. When you register, you will receive a mail on your email. Verify your account by clicking on the "Verify Now" button from the mail... View More

How to make money through Affiliate Marketing Program?

1. Share Referral Link and earning Points
2. Member Activation Referral Commission
3. Package Activation Referral Commission
4. Level Team Withdrawal Commission

Register Now

कोरोना की विश्वहमारी के मुश्किल समय में लोगों के प्रत्येक बिजनैस को पुन:निर्मित करने के लिए, पूँजीनिवेश बिना Business Promotion करने के लिए, बेरोजगार हुए व्यक्तियों को पैसे कमाने के लिए तथा जिनकी वेतन कम हुई है उनको पार्ट टाइम कार्य करके ज्यादा पैसे कमाने Affiliate Commission द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए STAR IT TECHNOLOGY PVT. LTD. कंपनी ने BusinessBajar.com प्लैटफॉर्म को Affiliate Marketing Program के साथ मार्केट में Launch किया है। इस प्लैटफॉर्म पर Free समय में कार्य करके पैसे कमा सकते हैं एवं Affiliate Marketing Program को इस प्लैटफॉर्म पर सैट करने का दूसरा लाभ यह है कि लोग अपने आसपास चल रहे प्रत्येक बिजनैस को इस प्लैटफॉर्म पर Proper रीति से Verify करके सभी Data Fill up करें और जिससे उनको भी अपना बिजनैस को Unlimited Keywords के साथ गूगल में Business Promotion कर सकते हैं। इस तरह से BusinessBajar.com प्लैटफॉर्म पर अनेक प्रकार से लोगों को Benefits देने के प्रयत्न किए हैं।

Affiliate Commission कितना मिलेगा, उससे पहले Affiliate Marketing Program क्या हैं वह समझिए:

जब आप Affiliate Marketing Program के किसी भी प्लैटफॉर्म के साथ जुड़ते हो तभी एक Referral Link Generate होती है जिसे आप Internet पर किसी भी स्थान (जैसे कि Facebook, Twitter, Whatsapp, Linkdin, YouTube, Blogs, Quara Answer, Forum Submission etc.) पर Share कर सकते हैं। अब आपकी Share की हुई Link पर किसी भी व्यक्ति click करता है और वह Product खरीद करता है तो वह Product की कंपनी Affiliate User को Commission देती है, किंतु BusinessBajar.com प्लैटफॉर्म पर किसी भी चीज की बिक्री होती नहीं है और आपके बिजनैस से आपको जो भी Inquiry या Order मिलता है उसमें BusinessBajar.com पर किसी भी तरह Commission Generate नहीं होता या लिया नहीं जाता। इसलिए एक अलग रीति से Affiliate Commission Generate करके लोगों को दे सके उस प्रकार से यह प्लैटफॉर्म निर्मित किया गया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1 घंटे में लगभग 2500 से 25000 या उससे ज्यादा कमा सकता है और यह सभी Income, किसी भी पूँजीनिवेश बिना कमाई कर सकते हो।

Affiliate Marketing Program में Income पाने के लिए क्या जरूरी है?

businessBajar.com प्लैटफॉर्म के सभी लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले Free Registration कीजिए। Registration करने पर आपके Email पर Mail आएगा। उस Mail में से Verify Now बटन पर क्लिक करके आपके Account को Verified कीजिए।... View More

Affiliate Marketing Program द्वारा Earning कैसे कर सकते हैं?

1. Share Referral Link and earning Points
2. Member Activation Referral Commission
3. Package Activation Referral Commission
4. Level Team Withdrawal Commission

Register Now

+490,432

Total Listings

+5,463

Featured Listings

+7,569

Our Clients

+7,253

Happy Customers

How It Works?

Register

Create Account

Add Posts

Get Earnings