Share Referral Link and earning Points

Affiliate Marketing Program દ્વારા કમાણી કેવી રીતે કરી શકો?

Share Referral Link and earning Points :

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તમારી User Referral Link કે Business Referral Link ને Internet પર કોઈપણ Social Media પ્લૅટફૉર્મ (Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkdIn, Reddit, YouTube, Blogs, Quara Answer, Forum Submission) જેવી કોઈપણ જગ્યાએ કે કોઈપણ Website પર Share કરો. હવે તે Link પર કોઈપણ વ્યક્તિ Click કરીને Website પર આવે છે તો તમને તે દરેક Click પર 1 Point મળશે, ધારો કે તમારી Link પર Click કરીને 5 વ્યક્તિ visit કરે છે તો તમને 5 Point મળશે અને 5000 Click કરે છે તો 5000 Point મળશે, આ જ Point ને Point value પ્રમાણે Amount માં convert કરીને તમને આવક થશે. BusinessBajar.com ના Affiliate Marketing Program માં Businessman માટે મજાની વાત એ છે કે તમે તમારા બિઝનેસની Referral Link Share કરો અને તેના દ્વારા જે પણ Inquiry કે Orders આવે છે તેનો Benefit તો તમને મળશે જ, અને સાથે સાથે તે Business Link થી જે પણ Click કરીને આવશે તેના તમને Points પણ મળશે, આ પ્રમાણે તમને Double Benefit મળશે.

જો તમારે શું content પોસ્ટ કરવું એ ખબર ના હોય તો BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મ પર અમે તમને suggestion માં લિસ્ટ આપીશું એમાંથી તમને જે content ગમે તેને "Copy Content" બટન પર ક્લિક કરીંને Content કૉપી કરી શકો છો અને Social Media પર Share કરી શકો છો. અને જો તમે પોતે જ સારો content બનાવી શકતા હોય તો તમે જાતે content બનાવીને પણ Share કરી શકો છો તેમજ સારા content ને અમને પણ મોકલી આપો તો અમે તમારા નામથી content ને upload કરીને બીજા લોકોને suggestion આપીશું.

તમને કેટલા Points ની કેટલી આવક થશે તે ઉદાહરણ સાથે સમજીએ.

Social Media માં 1 પોસ્ટ કરવામાં લગભગ 10 થી 30 સેકન્ડ થાય તો એ પ્રમાણે 1 કલાકની 120 પોસ્ટ થશે, હવે 1 લાખ કે તેથી વધારે Members વાળા Facebook group કે બીજા Social Media માં તમારી Referral Link પોસ્ટ કરો તો તમારી આ Referral Link 1 કરોડ 20 લાખ લોકો વચ્ચે Share થશે, જો 1% Members પણ તમારી Referral Link પર Click કરે તો તમને 1 કલાકના 1,20,000 પોઇન્ટ મળશે.

અને જો બીજી રીતે કહીએ તો એવા દરેક Facebook group કે જેમાં 1000 active Members હોય, તો તેવા 120 group માં પોસ્ટ કરશો તો તમને 1000 Members * 120 post = 1,20,000 Points મળશે.

અત્યારે કંપનીમાં Point ની value 0.001 છે, એટલે તમારી 1 કલાકની આવક 1,20,000 X 0.001 = 120/- રૂપિયા થશે, એટલે કે તમે 4 કે 5 કલાક કામ કરીને સારી કમાણી કરી શકો છો. અમે જે Point ના પૈસા તમને આપીએ છીએ તે પૈસા BusinessBajar.com પ્લૅટફૉર્મને ગૂગલ એક કંપની છે તેવી દુનિયાની 23 ads provider કંપની આપણા traffic ની સામે આપણને payment આપશે અને એ જ payment અમે Point ના balance પ્રમાણે Amount માં convert કરીને દરેક afiliate Users ને આપીશું. ભવિષ્યમાં એવું પણ બની શકે છે કે અત્યારે જે Point ની value 0.001 છે એની જગ્યાએ 0.002, 0.003, 0.010 કે 1.00 રૂપિયો પણ થઈ શકે છે.

Register Now

How to make money through Affiliate Marketing Program?

Share Referral Link and earn Points

Share your User Referral Link or Business Referral Link on any social media platform (Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkdIn, Reddit, YouTube, Blogs, Quara Answer, Forum Submission) on the Internet as mentioned above. Now if any person comes to the website by clicking on that link, you will get 1 point for every click, suppose 5 people visit your link, you will get 5 points and if you click 5000, you will get 5000 points, thus, You will earn income by converting the same point as Amount according to the point value. The good thing for Businessman in BusinessBajar.com's Affiliate Marketing Program is that you can share the Referral Link of your business and you will get the benefit of every Inquiry or Order that comes through it, as well as by clicking on that Business Link, You will also get Points for each visitor, thus you will get Double Benefit.

If you don't know what content to post, we will give you a list in suggestion on BusinessBajar.com platform. You can copy the content you like by clicking on the "Copy Content" button and share it on Social Media. And if you can create good content yourself, you can also create and share content yourself and also send us good content, then we will upload the content with your name and give suggestions to others.

Let us understand with an example how many points you will earn.

If it takes about 10 to 30 seconds to make 1 post in social media, it will be 120 posts in 1 hour. Share among people, if even 1% Members click on your Referral Link, you will get 1,20,000 points in 1 hour.

And in other words, if you post in every 120 social groups that have 1000 active members, you will get 1000 members * 120 post = 1,20,000 points.

At present the point value in the company is 0.001, so your 1 hour income will be 1,20,000 X 0.001 = 120 rupees, which means you can earn good money by working 4 or 5 hours. The money we give you from Point to BusinessBajar.com platform will be paid to us by the world's 23 ads provider company like Google for website visitor traffic and we will convert the same payment into Amount according to the balance of Point and give it to every affiliate user. In the future, it may happen that the value of the current point is 0.001 instead of 0.002, 0.003, 0.010 or 1.00.

Register Now

Affiliate Marketing Program द्वारा Earning कैसे कर सकते हैं?

Share Referral Link And Earning Points:

ऊपर सूचित किये अनुसार आपकी User Referral Link या Business Referral Link को Internet पर कोई भी Social Media प्लैटफॉर्म (Facebook, Twitter, Whatsapp, Linkdin, YouTube, Blogs, Quara Answer, Forum Submission etc.) जैसी किसी भी website पर share कीजिए। अब उस Link पर कोई भी व्यक्ति Click करके website पर आता है तो आपको उस प्रत्येक Link पर 1 Point मिलेगा। अनुमान कीजिए कि आपकी Link पर click करके 5 व्यक्ति Visit करते है तो आपको 5 Point मिलेंगे और 5000 click करते हैं, तो 5000 Points मिलेंगे। ये Point, Point value अनुसार Amount में Convert होंगे, जो आपकी आय (income) होगी। BusinessBajar.com के Affiliate Marketing Program में Businessman के लिए रोचक बात यह है कि आप अपने बिजनैस की Referral Link Share कीजिए और उसके द्वारा जो भी inquiry या orders मिलते है उसका Benefit आपको मिलेगा ही और साथ-साथ उस Business Link पर जो भी click करेंगे उसके Points भी मिलेंगे। इस प्रकार आपको Double Benefit होगा।

यदि आपको कौन-सा content पोस्ट करना है इसकी जानकारी नहीं है, तो BusinessBajar.com प्लैटफॉर्म पर हम आपको suggestion में लिस्ट देंगे उसमें से आपको जो भी content अच्छा लगता हो उसे “copy content” बटन पर क्लिक करके content कॉपी कर सकते हैं और Social Media पर Share कर सकते हैं। यदि आप स्वयं अच्छी content निर्मित कर सकते हो, तो आप स्वयं content निर्मित करके भी Share कर सकते हैं एवं अच्छे content को हमें send भी कर सकते हैं। हम आपके नाम से content को upload करके अन्य लोगों को suggestion देंगे।

आपको कितने points की कितनी income होगी उसे उदाहरण सहित समज़ाते हैं। Social Media में 1 पोस्ट करने में लगभग 10 से 30 सेकंड होती हो, तो उस अनुसार 1 घंटे की 120 पोस्ट होंगी। अब 1 लाख या उससे ज्यादा Members वाले Facebook या अन्य Social Media में आपकी Referral Link पोस्ट करे तो आपकी इस Referral Link 1 करोड 20 लाख लोगों के बीच Share होंगी। यदि 1% members भी आपकी Referral Link पर click करे तो आपको 1 घंटे के 1,20,000 points मिलेंगे।

और अन्य तरीके से कहे तो ऐसे प्रत्येक Facebook group कि जिसमें 1000 Active Members हो, तो ऐसे 120 Group में पोस्ट करेंगे तो आपको 1000 Members x120 Points = 1,20,000 Points मिलेंगे।

अभी कंपनी में Point की value 0.001 है, इसलिए आपकी 1 घंटे की income 1,20,000x0.001=120 Rs. होंगी, यानि कि आप 4 या 5 घंटे काम करके अच्छी income प्राप्त कर सकते हो। हम जिस point के पैसे आपको Pay करते है वह पैसे BusinessBajar.com प्लैटफॉर्म के Google जैसी विश्व की 23 Ads Provider कंपनी हमारे Traffic के सामने हमें Payment देंगी और वही Payment हम Points के Balance अनुसार Amount में Convert करके प्रत्येक Affiliate Users को देंगे। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि अभी जिस points की value 0.001 है उसके स्थान पर 0.002, 0.003, 0.010 या 1.00 Rs. हो सकती है।

Register Now

+490,432

Total Listings

+5,463

Featured Listings

+7,569

Our Clients

+7,253

Happy Customers

How It Works?

Register

Create Account

Add Posts

Get Earnings